پاورپوینت کاربردی درس 7 فارسی دوم ابتدایی دوستان ما - 23 اسلاید

پاورپوینت کاربردی درس 7 فارسی دوم ابتدایی دوستان ما - 23 اسلاید

پاورپوینت کاربردی درس 7 فارسی دوم ابتدایی دوستان ما - 23 اسلاید

پاورپوینت کاربردی درس 7 فارسی دوم ابتدایی دوستان ما - 23 اسلاید

پاورپوینت کاربردی درس 7 فارسی دوم ابتدایی دوستان ما - 23 اسلاید

پاورپوینت کاربردی درس 7 فارسی دوم ابتدایی دوستان ما - 23 اسلاید

پاورپوینت کاربردی درس 7 فارسی دوم ابتدایی دوستان ما - 23 اسلاید

پاورپوینت کاربردی درس 7 فارسی دوم ابتدایی دوستان ما - 23 اسلاید

پاورپوینت کاربردی درس 7 فارسی دوم ابتدایی دوستان ما - 23 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

3- به کسی که دارو می سازد می گوییم ؟

الف- کتاب فروش            ب- داروفروش            ج- داروساز                   د- بنا

 

4- کدام دو کلمه هم معنی نیستند؟

الف- همین-این          ب- همین-همان  ج-همان-آن              د-ضرر،زیان       

 

5- املای کدام واژه درست نوشته شده است ؟

الف- مامور                    ب- مأمور                 ج- معمور                  د- معأمور

 

1- برای کلمات زیر، یک هم معنی بنویس.

این=000000

همان=0000000

2- سه کلمه بنویس که مانند کلمه ی (( مأمور )) نوشته شود.

3- از متن درس تمام کلماتی که دارای یک نقطه می باشند را پیداکن و با آن ها جمله بساز.

3- آهنگ ساز، چه چیزی می سازد؟

 

1-اگر گلی را از نزدیک نشان دهیم می گوییم :

 الف- این گل             ب-همان گل     ج- آن گل     د-گل

 

2-به کسی که خواربار می فروشد می گوییم؟

الف- کفاش                      ب- بزاز             ج- خواربارفروش     د- شیرینی فروش

متن بالا تنها سه اسلاید از  است؛

برای دانلود کل  از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید