پاورپوینت فارسی نهم درس اول - 8 اسلاید

پاورپوینت فارسی نهم درس اول - 8 اسلاید

پاورپوینت فارسی نهم درس اول - 8 اسلاید

پاورپوینت فارسی نهم درس اول

پاورپوینت فارسی نهم درس اول

پاورپوینت فارسی نهم درس اول

پاورپوینت فارسی نهم درس اول

-بامداری که تفاوت نکند لیل و نهار/ خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار

+ دو بار در سال این اتفاق رخ می دهد که طول روز و شب دقیقاً برابر می شود: اول فروردین و اول مهر.به این دو روز اعتدالین گفته می شود.یعنی اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی.

پاورپوینت فارسی نهم درس اول

 

+ کلمات لیل و نهار تضاد دارند.

-که تواند که دهد میوة الوان از چوب؟/ یا که داند که برآرد گل صد برگ از خار؟

+ شیوة بیان در این بیت، استفهام انکاری است.

-عقل حیران شود از خوشة زرّین عنب/ فهم عاجز شود از حقّة یاقوت انار

+ دو اضافة تشبیهی در این بیت وجود دارد.

نکات کلیدی حکایت: سفر

پاورپوینت فارسی نهم درس اول

 

+ درنگ کردن: مکث و توقّف کردن و اندیشیدن

+ اسرارالتوحید: نام کامل آن « اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابوسعید ابوالخیر است. نام اثری است از محمد­بن منور، یکی از نوادگان شیخ.

 

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت فارسی نهم درس اول است؛

برای دانلود کل پاورپوینت فارسی نهم درس اول از لینک زیر استفاده کنید:


اینجا هم مشاهده کنید